Úvod> Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Podmínky používání webových stránek czakce.cz

 1. Provozovatelem internetových stránek www.czakce.cz je Karel Dočkal bytem Dvořákova 63, 75002 Přerov,  IČ 73333140 (dále jen provozovatel)
 2.  Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.czakce.cz (dále jen podmínky).
 3. www.CZakce.cz umožňuje bezplatně vyhledávat akce a služby jiných soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů. Uživatelé( dále jen Inzerent) mohou bezplatně vložit akci dle výběru jednotlivých kategorií. Ukončením doby akce je celá záležitost uzavřena, neopakuje se.

Vložení akce

 • Vložená akce  bude bezplatně zveřejněna v kategorii ( Kalendář akcí, Slevové akce) po dobu platnosti akce. Platnost akce se nastaví při zadání ve formuláři.. Po jejím ukončení bude z webu automaticky smazána. Akce v kategorii (Tématické akce) je po vložení na stránky po dobu 14 dnů. Po této době bude automaticky smazána. Uživatel má možnost opětovného vložení Tématické akce. Na stránkách není povoleno duplicitní akce.
 • Při vložení akce inzerent souhlasí s ověřením registrace zasláním potvrzovacího e-mailu s unikátním kódem pro ověření schopnosti disponovat s e-mailovou schránkou uvedenou při vkládání akce.
 • Pokud bude chtít inzerent akci odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí hesla u daného inzerátu
 • Provozovatel si vyhrazuje právo zařadit akci do jím vymezené  kategorie služeb.
 • Provozovatel není povinen zadavateli inzerce zdůvodňovat, proč inzerci odmítl
 •  Placenou inzerci (dále jen zvýraznění) mohou  podat jak uživatelé, jak i inzerenti. Zvýraznění ( bannery na uvodní straně, bočních stranách, topování, zaslaní akce do emailu) není nezbytně nutnou podmínkou k používání www.CZakce.cz
 • Platba za Zvýraznění probíhá přes platební bránu GOPAY

Akce do emailu

• je zasílán jednou denně na emailové adresy uživatelů, kteří se dobrovolně přihlásili k odběru informací.

 Mailing probíhá v souladu s ustanoveními zákona č.101 / 2000 Sb., a zákona č. 480 / 2004 Sb.

Způsob používání

 • Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www.czakce.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:
 •  šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky,
 • zveřejňovat materiály, které jsou hanlivé, nezákonné, neslušné, obscénní, urážlivé nebo výhrůžné jakýmkoli způsobem,
 •  zveřejňovat materiály, které podněcují jiné osoby k porušení zákonů,
 •  zveřejňovat materiály, které porušují zákony na ochranu autorských práv nebo jiná vlastnická práva dalších osob,
 •  zveřejňovat materiály, které obsahují viry nebo jiné škodlivé součásti,
 •  zveřejňovat nepravdivá či klamná fakta nebo nepravdivé popisy míst a akcí.

Omezení odpovědnosti provozovatele

 •  Provozovatel nenese zodpovědnost za obsah sdělení vložených akcí. Dále nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat uživatele uvedených v detailu akce. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních údajů.
 • Veškeré zveřejněné informace jsou chráněny právem Provozovatele. Obsah neprochází jazykovou úpravou.
 •  Provozovatel se zavazuje uveřejnit akci v co nejkratším možném termínu.
 •  Inzerent odpovídá za obsah a právní přípustnost textových a obrazových předloh, které vloží prostřednictvím inzerce  na www stránky.
 • Pro případ zásahu vyšší moci je provozovatel zbaven odpovědnosti k plnění závazků a poskytování náhrad za vzniklé škody
 •  Zvýrazněné akce se řídí aktuálním ceníkem provozovatele nebo individuální dohodou s provozovatelem www stránek.
 •  Provozovatel při tvorbě www stránek postupoval s největší péčí, přesto však nelze vyloučit případné nevědomé omyly či chyby. Na www stránkách mohou být provozovatelem použity registrované ochranné známky nebo autorská díla jiných autorů či majitelů licencí.
 •  Provozovatel si vyhrazuje právo kontaktovat registrované provozovatele míst a pořadatele akcí za účelem aktualizace a ověření údajů zveřejněných v popisu jejich míst a akcí nebo za účelem nabídky služeb souvisejících s prezentací jejich míst a akcí na www.CZAKCE.cz.
 • Obsah internetových stránek www.czakce.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.
 • Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách
 • Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.CZakce.cz
 •  Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s výpadkem provozu internetových stránek www.CZakce.cz
 •  Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.CZakce.cz
 •  Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.CZakce.cz

Ochrana osobních údajů

Přístup na stránky www.CZakce.cz nebo některé služby poskytované provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů.

Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány, a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů. Provozovatel dále využívá tyto údaje pro svou vnitřní potřebu, zejména pro ověřování správnosti a aktuálnosti informací o akcích a místech zveřejňovaných na www.CZakce.cz

Uživatel s výše uvedeným postupem provozovatele souhlasí.

Reklamační řád

-Nároky reklamace
Na reklamaci má uživatel právo, koupil-li banner, nebo další možnosti Zvýraznění akce , které se  později neobjeví na uvedené stránce.

-Průběh reklamace
Reklamaci musí uživatel oznámit emailem, nebo telefonicky  provozovateli, který s ním zahájí proces reklamace. Provozovatel ověří, zda platba opravdu proběhla od inzerenta a stav zobrazení na stránkách.  Pokud provozovatel zjistí, že zvýraznění se zobrazuje, nebude reklamační řízení zahájeno.

-Výsledek reklamace
Provozovatel vyplatí, uzná-li reklamaci poškozeného, poškozenému celou částku na účet inzerenta.

Odstoupení od smlouvy
Uživatel bere na vědomí, že na smlouvu o koupi Zvýraznění se dle ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), nevztahuje právo na odstoupení od smlouvy uzavřené za použití prostředků komunikace na dálku a v případě plnění Organizátorem poskytovaném v určeném termínu.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky je provozovatel oprávněn kdykoliv změnit.

Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 1.6.2016

Webové stránky vytvořil Acceler
Provozovatel stránek nezodpovídá za správnost uvedených informací.